Uvjeti poslovanja

 
OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. PONUDA

Ponuda agencije Delos d.o.o. temelji se na podatcima od strane Nalogodavca prema pisanom ili usmenom nalogu te je uvjetovana potvrdom tj. ugovorom o posredovanju.

2. OBVEZE AGENCIJE
 
- agencija zaključuje Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi)
- nastoji naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredničkog posla
- procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s istom
- upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu
- obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredničkog posla
- upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
- obaviti potrebite radnje radi predstavljanja / prezentacije nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija
- omogućiti pregled nekretnina, organizaciju i vođenje
- čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu
-obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate
- pregovarati i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla
- popratiti i prisustvovati kod pravnog posla (Predugovora, Ugovora)
- posredovati pri primopredaji nekretnine

OBVEZE NALOGODAVCA
 
- zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom (isključivi ili standardni)
- dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine koja je predmetom posredničkog posla
- obavijestiti agenciju o svim bitnim podatcima o nekretnini, osobito cijenu i detaljan opis nekretnine kao i o svim eventualno nastalim promjenama
- osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredničkog posla razgledavanje nekretnine u pratnji posrednika
- odmah nakon zaključenja pravnog posla odnosno potpisom Ugovora ili predugovora, agenciji isplatiti ugovorenu posredničku naknadu (proviziju)

PRAVNA USLUGA

Agencija Delos d.o.o. nudi pravnu pomoć pri rješavanju imovinsko pravnih odnosa nekretnina i upis nekretnina u zemljišne knjige